Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia są naukowym pismem diecezji sandomierskim wydawanym od 1980 r. Dotychczas ukazało się dwadzieścia trzy tomy. Początkowo 'Studia Sandomierskie' ukazywały się jako rocznik, następnie jako kwartalnik (2004-2010) i półrocznik (2011-2013). Od 2014 r. czasopismo powróciło do formy rocznika. 'Studia Sandomierskie' publikują artykuły z zakresu nauk humanistycznych. Zawiera ono trzy działy: historię, teologię i filozofię.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana (ISSN 0208-7626).

 

Wydawcy:

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

"Studia Sandomierskie" znajdują się na liście czasopism naukowych MNiSW - 20 pkt.

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach naukowych:

 

 

 

 

 

 

Redakcja:

Redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UP JPII, Kraków)

Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji: ks. dr Piotr Tylec (Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz)

Kolegium redakcyjne: ks. dr hab Leon Siwecki, prof. KUL (KUL JPII, Lublin); ks. dr Kazimierz Skawiński (WSD, Sandomierz); ks. dr Leszek Pachuta (Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz).

 

Rada naukowa:

Prof. dr Marko Jacov (Universytet Salento, Lecce); dr Istvan Kovacs (Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt); ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak  (UKSW Warszawa); prof. dr Edouardo de Torres (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża, Rzym); ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Katholische Universitat, Eichstatt); ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (Lublin).

 

Zasady recenzowania obowiązujące w "Studiach Sandomierskich":

1. Artykuły złożone przez autorów podlegają wstępnej ocenie w Redakcji. W przypadku poważnych wątpliwości autorzy mogą zostać poproszeni o dokonanie uzupełnień i poprawek natury formalnej i merytorycznej.

2. Artykuły przekazywane są następnie recenzentom zewnętrznym, zgodnie z ich kompetencjami naukowymi.

3. Recenzentom nie przekazuje się wiadomości, kto jest autorem artykułu. Podobnie autorów nie informuje się, kto wykonał recenzje.

4. Dobór recenzentów wykonywany jest zgodnie z zasadą zachowania bezstronności; recenzenci powinni pochodzić z innych ośrodków naukowych niż autor artykułu.

5. W przypadku konieczności dokonania poważniejszych poprawek autor otrzymuje recenzje w celu uwzględnienia uwag i przeredagowania tekstu.

6. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny biorąc pod uwagę recenzje. Jeśli recenzje są negatywne, tekst jest zwracany autorowi z informacją o odmowie publikacji.

 

Redakcja „Studiów Sandomierskich” deklaruje uwzględnianie zasad sprecyzowanych w publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dobre zasady w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 oraz zasad recenzowania zawartych w Komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r.

 

Formularz recenzji:

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla autorów:

Artykuły naukowe do "Studiów Sandomierskich" można przesyłać do redakcji pocztą e-mail: studia@wds.com.pl oraz w formie tradycyjnej (wydruk i opisana płyta CD). Preferowane są teksty o objętości 25 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 40 tys. znaków). Do artykułów należy dołączyć: krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa klucze w tychże językach oraz bibliografię. Szczegółowe zasady przygotowania artykułu w pliku poniżej:

 

 

 

 

 

 

W trosce o zachowanie rzetelności naukowej, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja deklaruje wdrożenie zapory "ghostwriting" i "guest authorship".

 

Autorzy składają w Redakcji stosowne oświadczenie, którego treść została podana poniżej:

 

 

 

 

 

 

Wydane numery:

 

t. 27 (2020)

t. 26 (2019)

t. 25 (2018)

t. 24 (2017)

t. 23 (2016)

t. 22 (2015)

t. 21 (2014)

t. 20, nr 2 (2013)

t. 20, nr 1 (2013)

t. 19, nr 2 (2012)

t. 19, nr 1 (2012)

t. 18, nr 2 (2011)

t. 18, nr 1 (2011)

t. 17, nr 4 (2010)

t. 17, nr 3 (2010)

t. 17, nr 1-2 (2010)

t. 16, nr 3-4 (2009)

t. 16, nr 1-2 (2009)

 

Kontakt:

27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6

tel. (+48) 15 8322708 wew. 385, e-mail: studia@wds.com.pl

Prenumerata: Wydawnictwo Diecezjalne, tel. (+48) 15 8323192

 

 

 

 

copyright © DK