Archiwum Diecezji Sandomierskiej zostało utworzone Dekretem Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza w dniu 16 marca 2019 r. Składa się ono z archiwum historycznego z siedzibą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu oraz z archiwum bieżącego, które zlokalizowane jest w Kurii Diecezjalnej.

 

Udostępnianie materiałów źródłowych:

Archiwum Diecezji Sandomierskiej udostępnia jedynie materiały o charakterze historycznym.

Z pracowni naukowej można skorzystać od poniedziałku do soboty (oprócz świąt) w godz. 9.00 do 13.30.

 

Pracownicy:

Dyrektor - ks. dr Piotr Tylec, e-mail: dyrektor@bdsandomierz.pl

Pracownik - ks. mgr Emil Hapak, e-mail: archiwum@bdsandomierz.pl

 

Kontakt:

27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6

tel. (+48) 15 833 26 22, e-mail: archiwum@bdsandomierz.pl

 

 

Zrealizowane projekty:

 

W Archiwum Diecezji Sandomierskiej dobiegły końca prace nad zadaniem publicznym

"Opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej

zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu – Etap 2". Projekt został dofinansowany

przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach zadania „Wspieranie działań

archiwalnych 2020”.

 

 

Drugi etap porządkowania zespołu Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu rozpoczęto od prac wstępnych. Na podstawie zawartości tematycznej wydzielono serie archiwalne. Na tym etapie wytypowano osiem, które następnie poddano opracowaniu. Były nimi akta: studiów wyższych i nauki, szkolno-katechetyczne, spraw diecezjan, dyspens i spraw małżeńskich, dekanatów, wizytacji, kongregacji
i konferencji oraz Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Kolejne serie, które oczekują na prace systematyzacyjne, obejmują m.in. kwestie liturgiczne, duszpasterskie i parafialne. Niektóre archiwalia, które dotychczas były podporządkowane zespołowi kurialnemu, zostały z niego wydzielone (m.in. akta Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski – zostaną przekazane przewodniczącemu tejże komisji). Po wyodrębnieniu wspomnianych trzech podgrup poddano brakowaniu akta, które nie przedstawiały większej wartości archiwalnej, m.in. dokumentację dubletową. W ten sposób z wstępnie odnalezionych 1661 j.a. opracowaniu poddano 1 513 j.a. (42 sztuki okazały się tomami tych samych jednostek archiwalnych; wydzielono poza zespół – 66, przesunięto do innych serii – 35, wybrakowano – 5). Kolejnym etapem prac była systematyzacja akt w ramach poszczególnych serii. Przyjęto układ – od dokumentacji ogólnej do tej, która zawierała kwestii szczegółowe.

Po pracach wstępnych przystąpiono do paginacji poszczególnych jednostek archiwalnych. W przypadku akt luźnych nie wystarczyło samo ponumerowanie stron, ale wielokrotnie należało uporządkować układ wewnętrzny jednostki (zazwyczaj przyjęto układ chronologiczny). Tak przygotowane archiwalia zostały poddane opracowaniu merytorycznemu. Polegało ono na weryfikacji tytułów jednostek oraz w razie potrzeby na nadaniu nowych nazw. Następnie ustalano: daty skrajne, język, objętość, format, postać zewnętrzną i wewnętrzną dokumentacji oraz ewentualne uwagi szczegółowe. Tak przygotowane dane posłużyły do opracowania etykiet archiwalnych oraz inwentarza. Ostatnim etapem prac było oznakowanie jednostek archiwalnych – nadano im sygnatury oraz oznaczenie zbiorczych pudeł.

 

 

                                       Zdjęcia (II etap):                                                                                         Inwentarz:

 

Zrealizowane projekty:

Zakończono realizację zadania publicznego "Opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [Konsystorza Biskupiego w Sandomierzu] [XVIII] XIX -XXI w. – Etap 1 Akta ogólne i gospodarcze". Projekt został dofinansowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach zadania „Wspieranie działań archiwalnych 2019”.

 

 

Porządkowanie zespołu Kurii Diecezjalnej [Konsystorza Biskupiego] w Sandomierzu rozpoczęto od prac wstępnych. W pierwszym rzędzie na podstawie zawartości tematycznej wydzielono sekcje archiwalne. Trzema pierwszymi, które poddano opracowaniu, stały się akta ogólne, archiwum i gospodarcze. Kolejne sekcje, które oczekują na prace systematyzacyjne, obejmują m.in. kwestie liturgiczne, duszpasterskie i szkolne. Niektóre archiwalia, które dotychczas były podporządkowane zespołowi kurialnemu (konsystorskiemu), zostały z niego wydzielone (m.in. dokumentacja powstała przed 1818 r. czy spuścizna Instytutu Księży Demerytów w Liszkowie). Po wyodrębnieniu wspomnianych trzech podgrup poddano brakowaniu akta, które nie przedstawiały większej wartości archiwalnej – dokumentację dubletową czy kserokopie ogólnie dostępnych dokumentów kościelnych, tj. encykliki, adhortacje, postanowienia soborowe. W ten sposób z wstępnie odnalezionych 1 959 j.a. opracowaniu poddano 1 704 j.a. (wydzielono poza zespół – 58, przesunięto do innych sekcji – 14, wybrakowano – 183). Kolejnym etapem prac była systematyzacja akt w ramach poszczególnych sekcji. Przyjęto układ – od dokumentacji ogólnej do tej, która zawierała kwestii szczegółowe.

Po pracach wstępnych przystąpiono do paginacji poszczególnych jednostek archiwalnych. W przypadku akt luźnych nie wystarczyło samo ponumerowanie stron, ale wielokrotnie należało uporządkować układ wewnętrzny jednostki (zazwyczaj przyjęto układ chronologiczny). Tak przygotowane archiwalia zostały poddane opracowaniu merytorycznemu. Polegało ono na weryfikacji tytułów jednostek oraz w razie potrzeby na nadaniu nowych nazw. Następnie ustalano: daty skrajne, język, objętość, format, postać zewnętrzną i wewnętrzną dokumentacji oraz ewentualne uwagi szczegółowe. Tak przygotowane dane posłużyły do opracowania etykiet archiwalnych oraz inwentarza. Ostatnim etapem prac było oznakowanie jednostek archiwalnych – nadano im sygnatury oraz oznaczenie zbiorczych pudeł.

 

                                       Zdjęcia (I etap):

copyright © DK